Działamy według określonych zasad
Regulamin zakupu i realizacji Vouchera Wypoczynkowego Wonder Home
Dla Gości Apartamentów Wonder Home

Przed dokonaniem zakupu vouchera wypoczynkowego w Apartamentach Wonder Home należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść. Niniejszy Regulamin, zgodny jest z postanowieniem art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.).

§1. [Definicje]

 1. Wydawca – Apartamenty Wonder Home Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Karpaczu, [kod 58-540], przy ul. Myśliwskiej 1H/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0001018736, REGON: 524448551, NIP: 6112824270 oraz Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Janowskiej 68, [kod 59-220], biuro handlowe ul. Konstytucji 3 Maja 17 w Karpaczu [kod 58-540], NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030);
 2. Voucher Wypoczynkowy – to elektroniczny bon towarowy wydany przez Wydawcę na Okaziciela, o wartości równej nominałowi wskazanemu na Voucherze, posiadający unikatowy numer seryjny, do jednorazowego wykorzystania do zapłaty za Najem apartamentu przy rezerwacji bezpośredniej ze strony www.wonderhome.eu, w terminie 12 miesięcy od jego zakupu;
 3. Okaziciel – każdorazowy posiadacz unikatowego numeru seryjnego przypisanego do Vouchera Wypoczynkowego;
 4. Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Vouchera Wypoczynkowego od Wydawcy, poprzez zapłatę równowartości nominalnej określonej na Voucherze Wypoczynkowym.
 5. Najem apartamentu – usługa noclegowa oferowana przez Wydawcę w dacie realizacji Vouchera Wypoczynkowego przez Okaziciela, prezentowana w serwisie www.wonderhome.eu i realizowana zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług dla Gości Wonder Home;
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, którą reguluje ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.)

§ 2. [Ogólne warunki zakupu i realizacji Vouchera Wypoczynkowego]

 1. Zakupu Vouchera Wypoczynkowego można dokonać osobiście w dowolnej recepcji Wonder Home oraz telefonicznie lub drogą mailową, z tym jednak, że przed dokonaniem płatności niezbędny jest kontakt z pracownikami Recepcji Wonder Home, w celu ustalenia wartości nominalnej Vouchera oraz sposobu płatności. Zapłata za Voucher nie jest możliwa w systemie rezerwacyjnym.
 2. Nabywca, po uiszczeniu wartości nominalnej Vouchera Wypoczynkowego otrzymuje elektroniczny Voucher na adres mailowy wskazany do doręczeń.
 3. Voucher Wypoczynkowy może być wystawiony na Okaziciela bez wskazywania jego danych osobowych bądź w wersji spersonalizowanej, z użyciem imienia i nazwiska.
 4. Okoliczność personalizacji nie wpływa na procedurę realizacji Vouchera, co oznacza że wartość nominalna wskazana na Voucherze zostanie wykorzystana do opłacenia części lub całości rezerwacji Okaziciela, po podaniu unikatowego numeru seryjnego zamieszczonego przez Wydawcę na Voucherze, a Wydawca nie weryfikuje danych osobowych osoby zakładającej rezerwację z osobą uwidocznioną na Voucherze.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery Wypoczynkowe, które po przesłaniu na adres mailowy wskazany przez Nabywcę zostały następnie zrealizowane przez osobę nieuprawnioną, która weszła w posiadanie unikatowego numeru seryjnego bez zgody Nabywcy.
 6. Nabywcy oraz Okazicielowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zrealizowania Vouchera przez osobę trzecią, która weszła w posiadanie unikatowego numeru seryjnego bez zgody Nabywcy.
 7. Voucher Wypoczynkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne (płatne przelewem lub w gotówce) w całości lub w części.
 8. Voucher Wypoczynkowy może zostać zrealizowany w maksymalnym terminie 12 miesięcy licząc od daty jego wygenerowania. Za realizację Vouchera uważa się założenie rezerwacji i wykorzystanie wartości nominalnej Vouchera do opłacenia usługi najmu krótkoterminowego. Termin pobytu może zostać określony maksymalnie na okres 12 miesięcy licząc od dnia opłacenia rezerwacji przy użyciu Vouchera.
 9. Po upływie daty ważności Vouchera Wypoczynkowego nie może on zostać wykorzystany do rozliczenia pobytu.
 10. Okaziciel w celu jego zrealizowania Vouchera dokonuje wyboru apartamentu spośród wszystkich lokali dostępnych w wybranym terminie na www.wonderhome.eu
 11. W przypadku, gdy łączna cena z tytułu pobytu Okaziciela w apartamencie opłaconym przy wykorzystaniu Vouchera Wypoczynkowego jest niższa niż wartość nominalna Vouchera Wypoczynkowego, Okazicielowi nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie.
 12. W przypadku, gdy łączna cena z tytułu pobytu Okaziciela w wybranym przez niego apartamencie, jest wyższa niż wartość nominalna Vouchera Wypoczynkowego, Okaziciel zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie. W  takim przypadku dopłata możliwa jest przy użyciu metod płatności z jakich korzysta Wydawca w chwili dokonywania płatności przez Okaziciela. Jednocześnie brak dopłaty uniemożliwia realizację pobytu w wybranym apartamencie.  
 13. Reklamacje związane z zakupem Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji, na adres biura lub mailowy: kontakt@wonderhome.eu
 14. Nabywca Vouchera Wypoczynkowego drogą mailową, zgodnie z przepisami o zawarciu umowy na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn. Jeżeli jednak w ciągu 14 dni od zakupu Vouchera wartość nominalna na nim wskazana zostanie wykorzystana do rozliczenia pobytu, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia. W takim przypadku prawo do odstąpienia wygasa z chwilą opłacenia rezerwacji przy użyciu Vouchera.
 15. Nabywca przed dokonaniem zakupu Vouchera Wypoczynkowego ma prawo zapoznania się z niniejszym regulaminem, a dokonanie płatności za Voucher jest równoznaczne z akceptacją postanowień w nim zawartych.
 16. Okaziciel realizujący pobyt w Apartamentach Wonder Home obowiązany jest przestrzegać Regulaminu dla Gości Wonder Home, zamieszczonego na www.wonderhome.eu

§ 3. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów Wonder Home.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie Regulamin świadczenia usług dla Gości Wonder Home oraz przepisy:
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.);
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);
 3. Ustawy Kodeks cywilny - z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
 4. Ustawy o usługach turystycznych - z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432 z późn. zm.);
 5. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.);
undocrosscross-circle