Działamy według określonych zasad
Regulamin Wonder Home
Dla Gości Apartamentów Wonder Home

Przed dokonaniem rezerwacji w Apartamentach Wonder Home należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść. Sebastian Aksak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1.pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.).

§1. [Definicje]

Następujące słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały niżej określone znaczenia:

 1. Apartamenty Wonder Home – Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home z siedzibą w Legnicy, przy ul. Janowskiej 68, [kod 59-220], wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67; Usługodawca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.);
 2. Gość - osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług noclegowych, zawartej z Apartamentami Wonder Home, zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.).
 3. Serwis - strona internetowa Apartamentów Wonder Home dostępna pod adresem: www.wonderhome.eu. Operatorem Serwisu jest Sebastian Aksak opisany w punkcie 1 Definicji;
 4. Apartamenty – lokale przeznaczone do wynajmu krótkoterminowego, zgłoszone do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe, tak zwane nieskategoryzowane – w kategorii obiektów nie będących obiektem hotelarskim, [zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884., tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.], opisane w Serwisie, pozostające w zarządzie Apartamentów Wonder Home na mocy odrębnych umów zawartych z właścicielami lokali, różnorodne pod względem wyposażenia, lokalizacji, ilości miejsc noclegowych, rodzajów łóżek oraz dostępności parkingu lub Wi-Fi. Oferowane lokale w związku z przeznaczeniem ich do wynajmu turystycznego noszą ślady bieżącego zużycia;
 5. Zdjęcia - poglądowe fotografie zamieszczone w Serwisie Apartamentów Wonder Home, wykonane z chwilą objęcia lokalu w zarządzanie. Zdjęcia nie prezentują śladów bieżącego zużycia Apartamentów, zadrapań, zarysowań, nieistotnych z punktu widzenia usługi noclegowej zmian w wyposażeniu i innych śladów wynikających z bieżącej eksploatacji lokalu. Stan Apartamentu może nieznacznie różnić się od zdjęć prezentowanych w ofercie Apartamentów Wonder Home;
 6. Umowa najmu apartamentu - umowa najmu krótkoterminowego, zawarta pomiędzy  Apartamentami Wonder Home a Gośćmi, z chwilą otrzymania przez Gości potwierdzenia rezerwacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do której nie stosuje się ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy (art. 2.1.pkt. 4 Ustawy, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1610 z późn. zm.);
 7. Miejsce postojowe – przypisane nieodpłatnie do danego Apartamentu miejsce dla jednego samochodu osobowego, wyznaczone na parkingu lub w garażu, indywidualnie wskazane w opisie Apartamentu. Przydzielone do Apartamentu Miejsca postojowe zlokalizowane są na terenach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, niezależne pod względem organizacyjnym i prawnym od Apartamentów Wonder Home, w związku z czym, Miejsca postojowe, mimo ich wskazania, nie są gwarantowane przez Apartamenty Wonder Home i nie zostały wliczone w cenę Usługi Noclegowej;
 8. Środki masowego przekazu – sygnały telewizyjne i internetowe /Wi-Fi/ udostępnione nieodpłatnie w wybranych Apartamentach, indywidualnie wskazane w ich opisie, dostępne co do zasady. Środki masowego przekazu nadawane są przez dostawców zewnętrznych niezależnych pod względem organizacyjnym i prawnym od Apartamentów Wonder Home, w związku z czym, Środki masowego przekazu, mimo ich wskazania, nie są gwarantowane przez Apartamenty Wonder Home i nie zostały wliczone w cenę Usługi noclegowej;
 9. Procedura rejestracyjna - zbiór czynności wykonywanych przez Gości w wyznaczonym biurze obsługi, polegających w szczególności na: okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości, własnoręcznym, czytelnym wypełnieniu karty rejestracyjnej, potwierdzeniu uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz wniesieniu brakującej opłaty. Niedopełnienie Procedury rejestracyjnej przez Gości uniemożliwia wykonanie przez Apartamenty Wonder HomeUsługi noclegowej. W razie odmowy przez Gości zastosowania się do Procedury rejestracyjnej, rezerwacja zostaje anulowana a zadatek nie podlega zwrotowi; 
 10. Doba noclegowa - wyznaczony czas pobytu Gości w Apartamencie, rozpoczynający się o godzinie 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończący się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu;
 11. Usługa noclegowa - usługa wykonywana przez Apartamenty Wonder Home na rzecz Gości, polegająca na zapewnieniu noclegu w wybranym Apartamencie. Usługa noclegowa nie obejmuje dostępu do Środków masowego przekazu oraz Miejsca postojowego, co oznacza, że brak dostępu Środków masowego przekazu lub Miejsca postojowego nie wpływa na jakość i prawidłowość wykonanej usługi noclegowej;
 12. Koszty usługi noclegowej - opłata dokonywana przez Gości za Usługę noclegową w Apartamencie, skalkulowana bez dostępu do Środków masowego przekazu oraz Miejsca postojowego;
 13. Jednorazowe koszty obsługi - jednorazowa opłata dokonywana przez Gości za jednorazowe udostępnienie w ramach każdego pobytu: pościeli, ręczników, środków higieny, czystości i wyposażenia kuchennego w ramach tzw. pakietu startowego, oraz serwis i obsługę rezerwacji;
 14. Kaucja - opłata pobierana fakultatywnie według wskazania Apartamentów Wonder Home, służąca zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń na wypadek wyrządzenia szkody przez Gości;
 15. Opłata miejscowa - opłata pobierana od Gości zgodnie z aktualnie obowiązującymi Uchwałami Rady Miejskiej, w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru;
 16. Koszty obsługi platformy – opłata dokonywana na rzecz Apartamentów Wonder Home przez Gości realizujących rezerwacje na platformach płatnych (poza Serwisem Apartamentów Wonder Home), każdorazowo doliczona do ceny rezerwacji na platformie;
 17. Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji Usług noclegowych online;
 18. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 19. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.);
 20. Rezerwacja online - rezerwacja Usług noclegowych dokonywana w Systemie teleinformatycznym;
 21. Rezerwacja telefoniczna - rezerwacja Usług noclegowych dokonywana przez Apartamenty Wonder Home na życzenie Gościa wyrażone ustnie w rozmowie telefonicznej. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację warunków rezerwacji opisanych w Regulaminie;
 22. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym w szczególności: zjawiska i kataklizmy przyrody, strajki, wojny i zamieszki, stan wyjątkowy oraz pozbawienie Apartamentu  przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej, wody, sygnału telewizyjnego, Wi-Fi / Internetu, a także wystąpienie awarii i usterek, za których wystąpienie nie ponoszą winy Apartamenty Wonder Home;
 23. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych przez System teleinformatyczny;

§ 2. [Ogólne warunki rezerwacji]

 1. Apartamenty Wonder Home świadczą na rzecz Gości Usługę noclegową w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Goście dokonują Rezerwacji online Usług noclegowych poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny. Czynności te polegają na:
 1. wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, ze wskazaniem wybranego Apartamentu, terminu pobytu, ilości osób, a także danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 2. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu,
 3. złożeniu oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym) o zgodzie lub braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 4. wybraniu opcji rezerwuj w Formularzu rezerwacyjnym.
 1. Niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji onlineApartamenty Wonder Home wysyłają na adres mailowy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym potwierdzenie rezerwacji, ze wskazaniem: numeru rezerwacji, imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji, długości pobytu, wybrany ApartamentKoszty usługi noclegowej oraz warunki płatności. Wskazane w potwierdzeniu Koszty usługi noclegowej nie obejmują Jednorazowych kosztów obsługi, w wysokości wskazanej w opisie każdego Apartamentu
 2. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości zgodnej z aktualnymi warunkami rezerwacji.

§ 3. [Polityka przyjazdu i wyjazdu]

 1. Apartamenty Wonder Home przeprowadzają Procedurę Rejestracyjną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Procedura Rejestracyjna wykonywana jest w godzinach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji, z uwzględnieniem godzin pracy biura. 
 3. Przybycie Gościa po godzinach pracy biura możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wcześniejszych, indywidualnych ustaleń w tym zakresie. 
 4. Niezgłoszenie się Gościa do Procedury rejestracyjnej w godzinach pracy biura, przy równoczesnym braku indywidualnych ustaleń w tym zakresie, skutkuje anulowaniem rezerwacji z utratą zadatku włącznie.
 5. W drodze indywidualnych ustaleń, Gość, za zgodą Apartamentów Wonder Home może pominąć Procedurę rejestracyjną w wyznaczonym biurze. W takim przypadku, Gość odbiera klucze do Apartamentu z udostępnionej mu skrytki, po uprzednim uzupełnieniu elektronicznej karty rejestracyjnej oraz dokonaniu z góry pełnej płatności z tytułu Kosztów noclegu i Jednorazowych kosztów obsługi.
 6. Po zakończonym pobycie Gość zobligowany jest do zwrotu kluczy do Apartamentu w wyznaczonym biurze lub skrytce, do godziny określonej w warunkach rezerwacji. Wszelkie odstępstwa w zakresie zwrotu kluczy i niedopełnienie ustalonych wcześniej ustaleń obciążają Gościa, który odpowiada za powierzone mu mienie.
 7. Opuszczając ApartamentGość jest bezwzględnie zobligowany do zamknięcia okien, drzwi balkonowych, zakręcenia wody w kranach, zgaszenia świateł i zamknięcia na klucz drzwi wejściowych. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niedopełnienia powyższych obowiązków.
 8. W razie nie opuszczenia Apartamentu przez Gościa do godziny wskazanej w warunkach rezerwacji Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość połowy kosztów ostatniej Doby noclegowej w danym Apartamencie
 9. Jeżeli opóźnienie w oddaniu kluczy do Apartamentu przekroczy 2 godziny zegarowe Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość pełnych kosztów ostatniej Doby noclegowej w danym Apartamencie
 10. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Apartamenty Wonder Home mogą pobierać od Gości KaucjęKaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wykwaterowaniu Gości  i sprawdzeniu stanu Apartamentu, nie później jednak niż po upływie 10 dni roboczych od wykwaterowania.

§ 4. [Wykonanie usługi noclegowej]

 1. Usługa noclegowa świadczona przez Apartamenty Wonder Home nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, dodatkowego wyposażenia Apartamentu w dostawki, łóżka, łóżeczka dziecięce i inne, nie wymienione w opisie Apartamentu.
 2. Apartamenty, poza tzw. pakietem startowym nie są zaopatrywane w środki higieniczno – sanitarne, środki czystości i gospodarstwa domowego oraz drewno do kominka. 
 3. W Apartamencie mogą nocować Goście w ilości zgodnej z dokonaną rezerwacją. Zabronione jest nocowanie Gości w ilości większej niż określona w Serwisie maksymalna liczba miejsc noclegowych.
 4. W przypadku, gdy wbrew warunkom rezerwacji do Apartamentu przyjadą Goście w liczbie przekraczającej maksymalną liczbę miejsc noclegowych, Apartamentom Wonder Home  przysługuje prawo odmowy zakwaterowania dodatkowych osób lub zakwaterowania ich za dodatkową opłatą, pierwszego dnia po przyjeździe do Apartamentu.
 5. W przypadku stwierdzenia bezprawnego nocowania innych osób nie objętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Gościa doliczona zostanie opłata w wysokości 300 zł za dobę za każdą kolejną, niezgłoszoną osobę.
 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 6:00  zabronione są zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 7. Gość jest zobowiązany do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i oddania go w stanie niezmienionym. Zabrania się usuwania z Apartamentu  jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, przemeblowań oraz dokonywania samodzielnych napraw. W razie naruszenia zasad w tym zakresie, Gość zobowiązany będzie do pokrycia kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu z dnia przyjazdu.
 8. W przypadku pozostawienia zabrudzeń w stopniu przekraczającym standardowe zużycie ApartamentuGoście zobowiązani będą do poniesienia kosztów ich usunięcia.
 9. Gościom zabrania się oddawania Apartamentu w podnajem i przekazywanie go osobom trzecim, kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 10. W przypadku zagubienia kluczy Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 11. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku nie przestrzegania zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 12. Co do zasady w Apartamentach obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, pod groźbą kary w wysokości 500 zł, chyba, że co innego zostało indywidualnie ustalone z Gościem.
 13. W przypadku rażącego, chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym RegulaminieApartamentom Wonder Home przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność za Apartament a także powierzone mu mienie znajdujące się w  Apartamencie. W przypadku wyrządzenia szkody przez  Gościa  będzie on zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe.
 15. W razie pozostawienia w Apartamencie przedmiotów należących do Gościa zostaną one odesłane na jego koszt. Gość zobowiązany jest do wskazania drogą mailową: imienia, nazwiska i nazwy apartamentu lub numeru rezerwacji, a także opisu pozostawionego przedmiotu. Wszelkie formalności i koszty związane ze zwrotem pozostawionego przedmiotu leżą po stronie Gościa

§ 5. [Zmiana terminu, skrócenie pobytu, anulowanie, odstąpienie od umowy, nieobecność]

 1. Możliwość zmiany terminu rezerwacji jest uzależniona od oferty wybranej podczas dokonywania rezerwacji. Zasady zmiany terminu w wybranych ofertach są wskazane w Serwisie. W zależności od sezonu, w którym przypada nowo wybrany termin, Apartamenty Wonder Home określą ilość dni pobytu możliwego do zrealizowania za cenę pierwszej rezerwacji.
  • oferta standardowa - wymagany zadatek wynosi 50% kosztów pobytu, zmiana terminu jest możliwa do 7 dni przed przyjazdem
  • oferta bezzwrotna - wymagany zadatek wynosi 100% kosztów pobytu, w przypadku zmiany terminu, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inną rezerwację 
 2. Możliwość anulacji rezerwacji jest uzależniona od oferty wybranej podczas dokonywania rezerwacji. Zasady anulacji w wybranych ofertach są wskazane w serwisie. Zapłacona kwota zadatku podlega zwrotowi w ciągu 7dni od anulowania rezerwacji. Wyjątkiem są okoliczności szczególne, związane z sytuacjami kryzysowymi w kraju, regulowane odpowiednimi przepisami prawa.
 3. W przypadku skrócenia pobytu w Apartamentach Wonder Home po opłaceniu rezerwacji zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. Brak wpłaty zadatku w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Anulowana rezerwacja może zostać przywrócona na prośbę Gościa pod warunkiem dostępności wybranego Apartamentu.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni dni przed przyjazdem kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Pomimo braku anulowania rezerwacji przez Gościa, który dokonał zapłaty zadatku w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji, w sytuacji, gdy Gość nie zgłasza się do Apartamentów Wonder Home w godzinach pracy biura w dniu planowanego rozpoczęcia pobytu, rezerwacja zostaje anulowana z przyczyn leżących po stronie Gościa, a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji Apartament zostaje uwolniony w systemie do dalszej sprzedaży, bez względu na ilość dni objętych opłaconym zadatkiem.
 8.  Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi noclegowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 9. W razie wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie dokonanej przez Gościa rezerwacji Apartamenty Wonder Home zależnie od dostępności Apartamentów proponują zmianę terminu lub inny Apartament o podobnym standardzie i cenie, a gdyby zmiana nie była w określonym terminie możliwa, Apartamenty Wonder Home odstępują od umowy umowy i dokonują zwrotu zapłaconej kwoty zadatku.

§ 6. [Reklamacja usług]

 1. Personel Apartamentów Wonder Home dokłada wszelkich starań aby zapewnić Gościom pobyt w wygodnym i komfortowym Apartamencie oraz wysoki standard obsługi. 
 2. Jeżeli Gość uzna, że Usługa noclegowa została wykonana nieprawidłowo, ma prawo złożyć reklamację. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na sposób postępowania reklamacyjnego i potwierdza, że ​​zapoznał się z jego treścią.
 3. Reklamacja skierowana do Apartamentów Wonder Home może dotyczyć jakości i czystości Apartamentu, a także obsługi świadczonej przez Apartamenty Wonder Home
 4. W myśl obowiązujących przepisów prawnych, Apartamenty Wonder Home ponoszą odpowiedzialność względem Gości za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi noclegowej, na zasadzie art. 471 Kodeksu Cywilnego . 
 5. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, Gość może żądać od Apartamentów Wonder Home naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ma jednak obowiązek udowodnić, że usługa została wykonana w sposób nienależyty oraz wskazać, że z tego powodu powstała w jego majątku określona szkoda. 
 6. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego Apartamenty Wonder Home odpowiadają za szkodę tylko wtedy, gdy wynika ona z winy lub zaniechania personelu Apartamentów Wonder Home
 7. Prawo wyłącza odpowiedzialność Apartamentów Wonder Home za działania lub zaniechania osób trzecich niezwiązanych  z firmą, na które personel Apartamentów Wonder Home nie ma wpływu. W szczególności, Apartamenty Wonder Home nie odpowiadają za niewłaściwe zachowania osób trzecich, niezwiązanych z firmą, które zakłócają ciszę lub spokój w lokalu, bezprawnie zajmują miejsce parkingowe przydzielone dla Gości, zastawiają pojazd należący do Gości Apartamentów Wonder Home w jakimkolwiek miejscu lub w inny sposób, utrudniają i uprzykrzają pobyt w wybranym Apartamencie. Takie wyłączenie odpowiedzialności nie jest wynikiem złej woli czy niestarannego działania Apartamentów Wonder Home, lecz brakiem jakichkolwiek uprawnień porządkowych względem osób trzecich i wpływu na ich działanie lub zaniechanie. 
 8. Goście Apartamentów Wonder Home mogą złożyć reklamację w tradycyjnej formie pisemnej składając pismo w najbliższym biurze lub pocztą elektroniczną na adres ac@wonderhome.eu
 9. W przypadku Usługi noclegowej świadczonej przez obiekty nieskategoryzowane, do jakich należą Apartamenty Wonder Home, zasady i terminy reklamacji nie zostały uregulowane w szczególny sposób w obowiązujących przepisach prawnych. Z tych względów, procedura reklamacyjna zatwierdzona i zaakceptowana przez Gości w Regulaminie przed dokonaniem rezerwacji jest wiążąca i należy się do niej stosować. 
 10. Reklamacje dotyczące wad zakwaterowania takich jak awarie, uszkodzenia, niezgodność z rezerwacją należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż do końca trwania pobytu.
 11. Reklamacje dotyczące stanu czystości należy zgłaszać niezwłocznie po ich dostrzeżeniu, nie później niż w ciągu 2 godzin od przyjazdu. 
 12. Jeżeli Gość nieusatysfakcjonowany z wykonania usługi na jego rzecz nie złoży reklamacji w wyznaczonym przez Apartamenty Wonder Home terminie, zachowuje wprawdzie prawo do jej złożenia w okresie późniejszym, jednak Apartamenty Wonder Home rozpoznają na niekorzyść Gościa reklamacje, których zasadność nie może zostać w jakikolwiek sposób sprawdzona. 
 13. Wykonane przez Gościa zdjęcia wskazujące na nieprawidłowości stanu czystości w Apartamencie uznane są za dowód w sprawie w razie dołączenia ich do reklamacji złożonej niezwłocznie po zakwaterowaniu. Zdjęcia ujawnione po kilkudniowym pobycie Gościa nie mogą być miarodajne w przedmiocie ustalenia stanu czystości jaki zastany był po przyjeździe do Apartamentu
 14. W razie zgłoszenia przez Gościa reklamacji z powodu nienależytej czystości w ApartamencieApartamenty Wonder Home zastrzegają sobie prawo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, poprzez dokonanie ponownego sprzątania. Gość zobowiązany jest do osobistego udziału w postępowaniu reklamacyjnym, a w szczególności ma obowiązek umożliwić personelowi dostęp do wynajętego mu Apartamentu, w celu ustalenia zasadności reklamacji. 
 15. W razie gdy Gość uniemożliwi personelowi Apartamentów Wonder Home dokonania poprawek i sprzeciwi się wpuszczeniu służb serwisowych i sprzątających do Apartamentu, kierowane przez niego roszczenia o rekompensatę finansową zostaną rozpoznane na jego niekorzyść.
 16. W razie zgłoszenia przez Gościa reklamacji z powodu wad technicznych ujawnionych w Apartamencie Gość ma prawo zażądać bezpłatnego, należytego i terminowego ich usunięcia, a w szczególności wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia Apartamentu.
 17. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek technicznych w Apartamencie z powodu wystąpienia awarii instalacji grzewczej, prądu, wody itp., Apartamenty Wonder Home, jeżeli będzie istniała taka możliwość, zaoferują Gościowi inny Apartament celem zamiany.
 18. W razie braku możliwości zmiany Apartamentu dla Gościa, w sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym, za obopólną zgodą Gość może podjąć decyzję o pozostaniu w Apartamencie mimo jego wadliwości, w zamian za zmniejszenie ceny proporcjonalnie do stopnia utrudnienia pobytu bądź też Gość może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej ceny.
 19. W związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Apartamenty Wonder Home Gość ma prawo żądania rekompensaty finansowej. Prawo to przysługuje w razie, gdy:
 1. zamówiony przez Gościa Apartament posiada wady techniczne, których nie da się usunąć, brak jest możliwości zmiany Apartamentu, a Gość znając poziom utrudnień świadomie decyduje się na pozostanie w nim. W takiej sytuacji strony w drodze wzajemnych ustaleń określają wysokość rekompensaty, w zależności od stopnia utrudnienia oraz długości jego występowania w stosunku do całości pobytu Gościa.
 1. Prawo do rekompensaty finansowej nie przysługuje, w razie gdy:
 1. ujawnione wady i nieprawidłowości zostały usunięte niezwłocznie po ich zgłoszeniu;
 2. wbrew warunkom zaakceptowanego regulaminu Gość uniemożliwił personelowi Apartamentów Wonder Home usunięcia nieprawidłowości lub ich weryfikacji;
 3. Gość odmówił zmiany Apartamentu na inny wolny od wad, świadomie i dobrowolnie pozostał w wadliwym Apartamencie, mimo oferty złożonej przez Apartamenty Wonder Home;
 4. zaistniałe utrudnienia np. w dostawie wody, prądu, gazu, energii grzewczej, energii elektrycznej, TV, Internetu, Wi-Fi, nie pochodzą z przyczyn leżących po stronie Apartamentu lecz wynikają z działalności innych, zewnętrznych operatorów, w tym Zakładów Wodno – Kanalizacyjnych, Zakładów Energetycznych, Gazowych, jednostek samorządowych miasta lub dostawców sygnału internetowego i TV. 
 5. wskazane przez Gościa niezgodności lub wady mają charakter wyłącznie subiektywnej oceny atrakcyjności lokalu, a w żaden sposób nie utrudniają korzystania z Usługi noclegowej w Apartamencie, m.in. ujawnione zarysowania, nieznaczne, niewielkie przebarwienia lub plamy, brak listwy przypodłogowej, brak elementu wyposażenia lub umeblowania, który znajdował się na poglądowym zdjęciu Apartamentu, w razie gdy nie wpływa on na komfort i możliwość realizacji Usługi noclegowej oraz ślady zużycia wynikające z wykorzystania Apartamentu do wynajmu turystycznego;
 6. nieczystość i zabrudzenia ujawnione zostały w wyniku specjalnych, szczególnych starań podjętych przez Gości w miejscach niedostępnych przy zwykłym, standardowym wykorzystaniu lokalu, np. ślady kurzu w miejscu po odsunięciu narożników, sof, czy komód, których odsunięcie nie jest możliwe samodzielnie przez osobę sprzątającą, na szczytach zabudowy meblowej kuchennej, ujawnionych po odsunięciu listew przypodłogowych, w kratkach ściekowych lub w innych miejscach wymagających  szczególnego wysiłku ze strony Gościa, jeżeli okoliczności i sposób ich pozyskania wyraźnie wskazują, że działania podjęte przez Gościa ukierunkowane zostały na zaplanowane z góry żądanie zmniejszenia ceny.
 1. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy lub żądanie rekompensaty w przypadku wystąpienia wady nieistotnej, np. zarysowane drzwi od lodówki, ślady zarysowań na futrynie, drzwiach, i inne, mające charakter wyłącznie estetyczny, a nie użytkowy. Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem jej znaczenia dla przeznaczenia Apartamentu i celu, dla którego Gość dokonał wynajmu czyli Usługi noclegowej.
 2. W razie gdy Apartamenty Wonder Home po przeprowadzonej wnikliwie analizie zasadności reklamacji zgłoszonej przez Gościa nie uwzględnią jego roszczeń, a Gość nie podzieli argumentów Apartamentów Wonder Home wyrażonych w odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W takim wypadku obowiązek wykazania, że w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Apartamenty Wonder Home Gość poniósł szkodę, która jest związana (pozostaje w związku przyczynowym) z nieprawidłowym działaniem Apartamentów Wonder Home, spoczywa na Gościu domagającym się zapłaty odszkodowania. Tym samym to Gość musi wykazać, że stan i warunki w Apartamencie były niezgodne z zawartą umową oraz że warunki te były złe i uniemożliwiały mu korzystanie z Usługi noclegowej w Apartamencie.
 3. Złożenie przez Gościa reklamacji nie zwalnia go z zapłaty za wykorzystaną część Usługi noclegowej już świadczonej przez Apartamenty Wonder Home.
 4. Apartamenty Wonder Home ustosunkują się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformują go o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Apartamenty Wonder Home udzielą Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
 6. Odpowiedź na reklamację zawierać będzie:
 1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter poniesionych zarzutów,
 2. informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
 3. wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
 1. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Gościa następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania reklamacji. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Gościa, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Gość będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego , o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych; 
 2. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Gościem a Apartamentami Wonder Home; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; 
 3. Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Gościem a Apartamentami Wonder Home, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl
 1. Gość zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Apartamentom Wonder Home lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Apartamenty Wonder Home, w szczególności: teksty, logotyp, grafika, zdjęcia, filmy, ikony, prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Apartamenty Wonder Home.
 2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021r. poz. 324 z późn. zm.) Urząd Patentowy wystawił pod numerem 342779 Świadectwo Ochronne na znak towarowy Apartamentów Wonder Home. Zabronione jest wykorzystywanie lub przerabianie znaku towarowego bez pisemnego zezwolenia Apartamentów Wonder Home.

§ 8. [Bon Turystyczny]

 1. Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów. Wartość bonu wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jednorazowo 1.000 zł.
 2. Płatność za pomocą bonu może być realizowana wielokrotnie, aż do wyczerpania przyznanych środków, nie dłużej niż do 30 września 2022 r., natomiast sam termin pobytu może być wyznaczony po dniu 30 września 2022 r.
 3. Aby środki pieniężne przyznane w ramach Polskiego Bonu Turystycznego przeznaczyć na opłacenie kosztów pobytu w Apartamentach Wonder Home, należy najpierw zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i aktywować bon. Rejestracja jest możliwa za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Po dokonaniu aktywacji bonu w systemie teleinformatycznym Goście uzyskają bon w formie unikalnego 16-cyfrowego numeru, który zostanie im przekazany przez PUE ZUS za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej.
 4. Bon można wykorzystać do opłacenia kosztów pobytu wyłącznie w apartamentach oznaczonych symbolem Bon Turystyczny. Otrzymany 16-cyfrowy unikalny numer bonu należy przekazać pracownikom recepcji Apartamentów Wonder Home podczas płatności za usługę noclegową, następnie – należy podać kod potwierdzający płatność otrzymany SMS-em w momencie transakcji.
 5. Płatność bonem nie zwalnia Gości z przestrzegania polityki anulacji, obowiązującej w chwili dokonywania rezerwacji. Oznacza to, że w razie odwołania przez Gościa rezerwacji środki przyjęte za pomocą bonu nie będą zwracane jeżeli to odwołanie nastąpi po upływie okresu przeznaczonego na bezpłatną anulację.
 6. Jeśli koszt usługi noclegowej przekracza wartość środków przyznanych w formie bonu, brakującą kwotę należy opłacić z własnych środków. W celu zrealizowania płatności należy skontaktować się z biurem Apartamentów Wonder Home.
 7. Paragon, rachunek lub faktura zostanie wystawiona osobie uprawnionej do bonu. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymaga, by na rachunku była adnotacja o dziecku. W przypadku częściowej zapłaty ze środków przyznanych w formie bonu i częściowej dopłaty ze środków własnych, Apartamenty Wonder Home wystawią paragon, rachunek lub fakturę na łączną kwotę usługi. Za pobyt opłacony przy użyciu środków przyznanych w formie bonu Apartamenty Wonder Home nie wystawią faktury na firmę, gdyż idea Polskiego Bonu Turystycznego zakłada świadczenie usługi na rzecz dziecka, nie firmy.

§ 9. [Ochrona danych osobowych]

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sebastian Aksak, prowadzący ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Apartamenty Wonder Home, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Janowskiej 68, [kod 59-220], wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 691-173-91-67.
 2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:
 1. wykonania Usługi noclegowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę i wiek dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu;
 2. realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania;
 3. udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi,
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu.
 1. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wycofania wniesionej zgody.
 2. Goście posiadają prawo żądania od Apartamentów Wonder Home dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 4. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Apartamenty Wonder Home nie mogą zawrzeć umowy o świadczenie Usługi noclegowej, ani powierzyć  Apartamentu, wobec czego zamówiona usługa nie może zostać zrealizowana.
 5. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

 1. Treść Regulaminu publikowana jest w Serwisie Apartamentów Wonder Home.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - z dnia 18 lipca 2002 r. (.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.);
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych – z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);
 3. Ustawy Kodeks cywilny - z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
 4. Ustawy o usługach turystycznych - z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2011, poz.432 z późn. zm.);
 5. Ustawy o prawach konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.);
undocrosscross-circle